Biti drukčiji predstava

/ projekt prevencije predrasuda i senzibilizacije mladih prema osobama s invaliditetom

1 DETALJAN OPIS PROJEKTA

‘BITI DRUKĈIJI’ projekt prevencije predrasuda i senzibilizacije mladih prema osobama s invaliditetom koji se provodi u zajedništvu dviju udruga: iz kulture (Kultura Nova) i osoba s invaliditetom (Udruga za promicanje istih mogućnosti – UPIM).

SADRŽAJ:
Detaljan opis projekta/programa:
– opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacije da provede priloţeni projekt
– ciljevi koji se postiţu provedbom predloţenog projekta
– plan rada
– očekivani rezultati
– opišite na koji će se način izvršiti ocjenjivanje rezultata projekta
opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacija da provedu priloženi projekt

Udruga KULTURA NOVA osnovana 2009. s ciljem da se omogući mladim afirmiranim, neafirmiranim i ostalim osobama i umjetnicima, organizacijama i udrugama da se kroz zajednički rad, izraze puninom svoje umjetničke nadarenosti u području: slikarstva, kiparstva, keramike, dizajna, narodnih rukotvorina i vezova, grafike, glazbe, poezije, glume, baleta i plesa, fotografije, te ostale stvaralačke i primijenjene umjetnosti. Njezin zadatak je promicanje, razvitak i unapređenje kulture. Udruga Kultura Nova osnovana je sa zadatkom da se između ostaloga bavi društveno relevantnim i vaţnim temama, koje će ostaviti svoj trag u društvu u cjelini. Cilj je preko obrazovnih projekata otvarati vaţne teme i pribliţavati ih djeci i mladima te tako činiti male, ali sigurne korake prema boljem, obrazovanijem i senzibilnijem društvu, kakvom bismo svi trebali teţiti.

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) osnovana 2005. kao samostalna, dobrovoljna, nestranačka udruga koja kao asocijacija za osobe s invaliditetom pruţa informativnu, edukativnu i stručno tehničku potporu u kvaliteti ţivljenja osoba s invaliditetom te u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i promicanju i zaštiti interesa osoba s invaliditeta, a sve u cilju postizanja istih mogućnosti. Omogućujući kreativnost i samostalnost djelovanja od posebne je vaţnosti zajedničko istupanje s ostalim udrugama civilnog društva i utjecaj na stvaranje sustavnih rješenja za ostvarenje ljudskih prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. UPIM kao članica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida i jedna od osnivača Kuće ljudskih prava Zagreb sudjeluje u svim njihovim aktivnostima u kojima se pridonosi kulturi ţivljenja, borbi za ljudska prava i kvaliteti ţivota ranjive skupine graĎana što su osobe s invaliditetom.

Popis dosadašnjih projekata i programa udruga:

Udruga KULTURA NOVA s projektom ”BITI DRUKČIJI” prvi puta djeluje kroz kazališni projekt, dok su dosadašnji programi bili isključivo radionice kreativnog pisanja, organizacija knjiţevnih večeri, koncerata i promocija novih knjiga domaćih autora.
Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) – u ţelji stvaranja preduvjeta za brţu i potpuniju uključenost u društvo i što je moguće viši stupanj neovisnog ţivljenja osoba s invaliditetom nastoji identificirati potrebe i prioritete za stvaranje jednakih prava u uvjetima izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Kao pripadnica civilnog društva UPIM nastoji pronalaziti načine praktičnog rješavanja problema. S tom svrhom prati društvenu zbilju i konkretne teškoće osoba s invaliditetom kako bi se stručnim znanjem i metodama kroz pozitivne primjere prakse pridonijelo rješavanju ili bar upozoravanju na potrebe za promjenama. S time u vezi, daje se kratak sadrţajni pregled provedenih projekata UPIM-a a koji su značajna prethodnica u provedbi svih daljnjih projekata:

2006. projekt: Radionice osnaživanja nezaposlenih osoba s invaliditetom “ Nada umire

posljednja Uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
2007. projekt: Nastavak radionica osnaživanja nezaposlenih osoba s invaliditetom

– Uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
2007. projekt: Dobiti posao je moguće

Uz potporu Grada Zagreba – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
2008. projekt: Podacima do lakšeg zapošljavanja osoba s invaliditetom uz potporu Svjetske banke i partnerstvo Hrvatskog zavod za javno zdravstvo, Zagreb

2008. projekt: 10 koraka za individualnu podršku pri zapošljavanju Uz Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i partnerstvo MeĎimurske županija i Centra za socijalnu skrb Čakovec

2009. projekt: Određivanje faktora koji utječu na kvalitetu života i zdravlje žena s invaliditetom u radno aktivnoj dobi Uz Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i partnerstvo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb

2009. projekt: Nacionalna kampanja za zapošljavanje osoba s invaliditetom – Nama je kriza stalno! Uz Američku ambasadu, Švicarsko veleposlanstvo i Hrvatski hidrografski institut i partnere: BBDO, Print GRUPA, Zagreb plakati, RTL, OTV, lokalne TV postaje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca.

Potpisanim je i Sporazumom o suradnji s novinama Poslovni dnevnik, koji je na 50.000 adresa odaslao prigodan letak Potporu Kampanji i suradnju u njenom provoĎenju iskazali su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca.

2009. projekt: DIO KULTURE KOJI HRVATSKOJ NEDOSTAJE – upozoravanje na dostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom Uz Lutriju Hrvatske, MUP i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
2009. projekt: OSNOVNA DJELATNOST, uz Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
2009. projekt: MOST od obrazovanja do zapošljavanja osoba s invaliditetom Uz Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i partnere: Agencija za strukovno obrazovanje, Centar Dubrava, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje.

Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta:

Glavni cilj je ukazati mladim ljudima na probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Predloţenim se projektom podiţe razina svijesti te se kroz likove bliske djeci popularizira i osvještava problem invaliditeta.
Kratkoročni cilj: je upoznati kroz kazališnu predstavu što veći broj mladih ljudi s problematikom invaliditeta o kojoj ne razmišljaju dok se ne tiče njih samih te ih educirati kako prihvatiti i pomoći osobama s invaliditetom.
Dugoročni cilj: je spoznaja i educiranost mladih koji su budućnost ovoga društva da budu tolerantni, spremni pomoći i učiniti to na pravi način kako nesmotrenošću i neznanjem ne bi povrijedili one koji će zatrebati njihovu pomoć. Osvijestiti ih u poštivanju različitosti i gradnji svijeta i društva dobrih ljudi.

Plan rada

„BITI DRUKČIJI“ – EDUKATIVNA PREDSTAVA S TEMOM SENZIBILIZACIJE DJECE I MLADIH PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM zahtjeva opseţne organizacijske pripreme i osiguranje kvalitetne izvedbe predstave.

Polazeći od procjene da se prevencija predrasuda i senzibilizacija mladih prema osobama s invaliditetom najbolje mogu postići obrazovanjem, upućivanjem i senzibiliziranjem djece i mladih za prihvaćanje i uvaţavanje osoba s invaliditetom predstava ”BITI DRUKČIJI” namijenjena je djeci i mladima od 11do 16 godina, učenicima 5.-8. razreda osnovnih škola te 1. i 2. razreda 4 srednje škole. Preko priče o dvojici prijatelja sportaša u kojoj je jedan od prijatelja pretrpi ozljedu zbog koje je privremeno u invalidskim kolicima saznajemo o svim problemima s kojima se kao osoba s invaliditetom susreće. Prijatelji Andrija i Vedran članovi su školske rukometne ekipe. Vedran je na posljednjoj utakmici pao i ozlijedio pršljen kraljeţnice. U kolicima je, za koja će biti vezan sljedeća tri mjeseca. U svojoj novonastaloj situaciji susreo se s mnogim preprekama koje ostali ljudi u svom svakodnevnom ţivotu niti ne primjećuju. Nakon Andrijine prijateljske provokacije na račun njegova trenutačnog stanja, počinje razgovor o problematici i problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom.

Mladi gledatelji mogu se identificirati s dvojicom mladića njihove dobi i situacijom u kojoj su se zatekli. Program se temelji na interakciji sa mladim gledateljima koji sami uz moderiranje izvoĎača programa dolaze do najvaţnijih zaključaka vezanih za temu, te na taj način postaju aktivni sudionici predstave i projekta u cjelini. Ovakav aktivni i pozitivni pristup svakoj temi zajedno sa zabavnim dijalozima i modernim formama izričaja bliskim mladima, afirmira odgovoran pristup odreĎenoj problematici kao, te omogućuje mladima identifikaciju sa pozitivnim vrijednostima.

Trajanje projekta bilo bi vezano za školsku godinu a moguće ju je početi provoditi odmah po odrţanoj premijeri predstave, koja je bila 28. travnja 2010. Premijera je prihvaćena s velikim oduševljenjem i pohvalama. Provedba odrţavanja predstave u prvom godišnjem djelovanju trajala bi do sredine lipnja 2010. odnosno do kraja školske godine 2009/2010., a nastavila bi se provedba odmah početkom nove školske godine 2010/2011. Dinamika je planirana sa po 1-2 predstave tjedno, a koje bi provodili u vremenskom roku od 01. travnja 2010. do 31. prosinca 2010. godine. Glavna ciljna grupa predloţenog programa ”BITI DRUKČIJI” su učenici od 5.-8. razreda osnovnih škola te učenici 1. i 2. razreda srednjih škola (uzrast 11-16 godina), a namijenjena je svima bez obzira na spol, socijalni status, rasnu i vjersku pripadnost. U projekt će takoĎer aktivno biti uključeni i profesori i nastavnici i svi zainteresirani graĎani. Apsolutno bi se poštivalo načelo dobrovoljnosti.

Radni plan aktivnosti podijeljen je na organizaciju odrţavanja predstave i izvedbu predstave.
Organizacija odrţavanja predstave: svim potencijalnim zainteresiranim korisnicima ( školama, pučkim učilištima, udrugama, lokalnoj zajednici) poslalo bi se pismo najave predstave i osiguralo 5 stvaranje kontakta. Odrţao bi se sastanak s njima, provjerili uvjeti za odrţavanje predstave i dogovorili detalji vaţni za način izvedbe predstave. Pripremili bi se u dovoljnom broju tiskani materijali: plakati (na slici) i programske knjiţice predstave te Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom (na slici) koji obuhvaća edukaciju o pravilima ispravnog i uljudnog ponašanja prema osobama s invaliditetom. Materijali bi se besplatno dijelili.
plakat knjiţica.

Izvedba: odreĎivanjem termina odrţavanja predstave kontaktirali bi se glumci, izvršila njihova priprema za svaku predstavu, provjereni svi rekviziti, dogovorena glavna proba, osigurao bi se prijevoz, eventualno osigurala donacija nekih grickalica i osvjeţenja za mlade sudionike.

Oĉekivani rezultati

Iako je tjelesni invaliditet posljedica priroĎene ili stečene bolesti ili povrede koje uzrokuje smanjenje ili gubitak funkcionalnih sposobnosti u izvršenju pojedinih aktivnosti predrasude u društvu čine ga za osobe koje ga nose vrlo osjetljivom, negativno obojenom pa i činjenicom o kojoj se malo govori i pokuša sakriti. Problem je u predrasudama koje nastaju zbog neznanja i nedovoljne informiranosti. Na pitanje Kako razbiti predrasude i razviti svijest? Odgovor je: i Kulturom. No, prije svega kada govorimo o očekivanim rezultatima vaţno je spomenuti nekoliko pozitivnih učinaka koji će se odraziti na primjenu nekih pozitivnih meĎunarodnih i domaćih propisa u Hrvatskoj. Ti dokumenti obavezuju na djelovanje u korist kvalitete ţivota osoba s invaliditetom i poštivanja njihovih ljudskih prava. Oni govore da je podizanje svijesti jedan od prioritetnih zadataka tj. osigurati razinu svijesti u društvu koja će omogućiti osobama s invaliditetom ostvarenje njihovih prava i sudjeluju u svakodnevnom ţivotu zajednice kao punopravni, aktivni članovi društva. To su: UN konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Akcijski plan Vijeća europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom i Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015.
Pa tako slijedom teksta UN KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM koja je stupila na snagu u Republici Hrvatskoj 03. srpnja 2008. i koja kroz članak 8. govori o 6

PODIZANJU SVIJESTI izrijekom se navodi da „Države stranke se obvezuju usvojiti žurne, uĉinkovite i primjerene mjere:

Mjere za postizanje navedenih ciljeva ukljuĉuju:
(a) Pokretanje i provoĎenje djelotvornih kampanja podizanja svijesti javnosti s ciljem:
(i) senzibiliziranja javnosti za prava osoba s invaliditetom,
(ii) promicanja pozitivne percepcije osoba s invaliditetom i većeg stupnja društvene svijesti o osobama s invaliditetom,
(iii) promicanja priznavanja vještina, stvarnih vrijednosti i sposobnosti osoba s invaliditetom, te njihova doprinosa na radnom mjestu i trţištu rada,
(b) Njegovanje stava o poštivanju prava osoba s invaliditetom na svim razinama obrazovnog sustava, počevši kod sve djece već u ranoj ţivotnoj dobi,
(c) Poticanje svih sredstava javnog priopćavanja na predstavljanje osoba s invaliditetom na način usklaĎen sa svrhom ove Konvencije,
(d) Promicanje programa za podizanje razine svijesti o osobama s invaliditetom i njihovim pravima.“

AKCIJSKI PLAN VIJEĆA EUROPE za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom navodi da je osnovno načelo: poboljšanje kvalitete ţivota osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015., duţnost društva osigurati svim svojim graĎanima aktivnu podršku zdravom načinu ţivota, sigurnijem okruţenju, primjerenoj zdravstvenoj skrbi, rehabilitaciji i podršci u zajednici, kako bi u najmanjoj mogućoj mjeri osjetili posljedice invaliditeta. Obveza je svake drţave članice poduzeti odgovarajuće mjere, uvaţavajući potrebe osoba s invaliditetom, kojima bi im se osigurao i zajamčio pristup informacijama i komunikacijama. Konkretno, to obvezuje one koji šalju informacije da omoguće primanje i prosljeĎivanje informacija osobama s invaliditetom na onoj razini kvalitete i kvantitete koja je omogućena i ostalim članovima društva, a uvaţavajući pritom specifičnosti njihovih potreba. Akcijski plan trebao bi biti izvor nadahnuća privatnim poduzećima, nevladinim organizacijama te drugim meĎunarodnim organizacijama. Nevladine organizacije osoba s invaliditetom smatraju se kompetentnim i stručnim partnerima u razvoju politike s kojima se treba savjetovati kao interesnim skupinama u postupku donošenja odluka koje utječu na njihove ţivote. Provedba Akcijskog plana nadzirat će se i redovito ocjenjivati u svrhu ustanovljavanja postignutog napretka na nacionalnoj razini te razmjene dobrih primjera iz prakse.

NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAĈAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. DO 2015. GODINE
– u uvodnom dijelu navodi da je obveza je svake drţave članice poduzeti odgovarajuće mjere, uvaţavajući potrebe osoba s invaliditetom, kojima bi im se osigurao i zajamčio pristup informacijama i komunikacijama. Konkretno, to obvezuje one koji šalju informacije da omoguće primanje i prosljeĎivanje informacija osobama s invaliditetom na onoj razini kvalitete i kvantitete koja je omogućena i ostalim članovima društva, 7 a uvaţavajući pritom specifičnosti njihovih potreba. Treba se suprotstavljati diskriminirajućim i stigmatizirajućim oblicima ponašanja koji posredno ili neposredno ometaju ili onemogućuju sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu. Nuţno je odgovarajućim mjerama potaknuti informiranje javnosti o objektivnim spoznajama o invaliditetu i njegovim posljedicama, o načinu i ţeljenoj kvaliteti zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom, te o subjektivnim poteškoćama koje su u svakodnevnom ţivotu osoba s invaliditetom potaknute negativnim stavovima i nerazumijevanjem okoline. Sve drţave će stoga usmjeriti svoje djelovanje na promjenu negativnih stavova prema osobama s invaliditetom i poticati razmatranje aktualnih pitanja invaliditeta u medijima. Upravo se iz tog razloga u Nacionalnoj strategiji ovim potrebama osoba s invaliditetom posvećuje posebno područje da bi se naglasile i precizirale odgovarajuće strategije za razvoj informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti, kako bi osobe s invaliditetom, u najvećoj mogućoj mjeri i kada god je to moguće, samostalno kontrolirale uvjete vlastita ţivota. Osobito je potreba za takovom aktivnosti zacrtana u područjima: 2.2. ŢIVOT U ZAJEDNICI; 2.7. PROFESIONALNA REHABILITACIJA, ZAPOŠLJAVANJE I RAD; 2.8. PRAVNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD NASILJA I ZLOSTAVLJANJA; i 2.9. INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE RAZINE SVIJESTI.

Upravo jedan od dobrih primjera prakse je zajedništvo dviju udruga: iz kulture i osoba s invaliditetom koje su odlučile partnerski krenuti u djelovanje prema mladima u hrvatskom društvu. Naime, udruga Kultura Nova osmislila je sjajan projekt – predstavu Biti drukčiji. Premijera predstave odrţana je 28. travnja 2010. i uzvanici na premjeri s pohvalama su se o njoj očitovali. Predstava je edukativna i svojom tematikom usmjerena na razvoj tolerancije kod mladih. Ona podiţe razinu svijesti te kroz likove bliske djeci popularizira i osvještava problem invaliditeta. Premjera je odrţana je u suradnji s Centrom za Kulturu Trešnjevka, Udrugom za promicanje istih mogućnosti UPIM i Hrvatskim savezom udruga tjelesnih invalida (HSUTI). Za premijeru je tiskana programska knjiţica i osigurano 300 male dţepne knjiţice Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom. Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) i udruga Kultura Nova sklopile su Sporazum o suradnji na projektu što će rezultirati dobrom i ozbiljnom suradnjom na tom zadatku.

Biti tolerantan građanin i poštivati različitosti cilj je svakog društva te je djelovanje na djecu i mlade takovim sadrţajima odgovornost svake zajednice. Ovaj projekt dopunjuje ostale projekte svojim pristupom temi putem kazališnog medija koji preko svojega sadrţaja i likova iz predstave omogućava da edukativni sadrţaj identificiraju sa pričom koja uvijek ima najjači utjecaj budući da edukaciji dodaje socijalnu i doţivljajnu dimenziju. Doţivljajna dimenzija kazališta bliska igri omogućava neposredniju i lakšu konzumaciju sadrţaja. Edukativni sadrţaj tako lakše nalazi put do mladih gledatelja i čini ih otvorenijima prema edukativnom sadrţaju.

Predstava ”BITI DRUKČIJI” takoĎer lakše inicira razgovor o problematici budući da se naslanja na konkretno i viĎeno iskustvo, koje je dobra podloga za daljnji dijalog. Zadana tema dodatno aktivira učenike da sami aktivno sudjeluju u problematici. Upravo ova predstava koja je edukativna i svojom tematikom vrlo vaţna za razvoj tolerancije kod mladih na razini čitave RH kroz projekt pridonosi napredovanju zajednice i njenom civilizacijskom razvoju. 8 Građanska svijest ne stiče se preko noći zato i kazalište kao medij otvara značajnu mogućnost da vaţne teme budu prezentirane na zanimljiv način, kroz identifikaciju s pričom i likovima iz priče. Tekst autora Saše Bubnjara: “BITI DRUKČIJI” koji je namijenjen je uzrastu djece od 11 do 16 godina govori o dvojici najboljih prijatelja, sportaša, gdje jedan doţivi nezgodu i tako spoznaje sve teškoće s kojima se susreću osobe s invaliditetom.

Predstavu je režirao priznati kazališni redatelj Mario Kovač, a stručna suradnica na tekstu predstave je dr. sci. Mirela Vuković, dr. med. Korist od provedbe projekta imali bi svi graĎeni Republike Hrvatske koji ţele naučiti više o problemu o kojem projekt DRUKČIJI progovara. Kazališna predstava provodila bi se kroz obilaske osnovnih i srednjih škola u cijeloj Hrvatskoj s posebnim naglaskom na područja od posebne drţavne skrbi što će rezultirati širokim obuhvatom graĎanstva Hrvatske. Vjerujemo da ovaj projekt moţe izvršiti svoj zadatak utjecaja na razvoj svijesti tim više što progovara kroz više medija: kazališni (preko predstave), tiskani (preko Bontona kojeg ćemo tiskati u sklopu projekta), te preko glazbe (video spota band – aida s pjesmom Drukčiji, a njezinu izvođenju sudjelovat će eminentni hrvatski glazbenici).

Napisani tekst predstave veseli jer je iz krugova kulturnih djelatnika samoinicijativno uzeta tema vezana na osobe s invaliditetom. Tako nešto je potrebno u Hrvatskom društvu jer naţalost predrasude i ukorijenjeni negativni stavovi svakodnevica su s kojom se susreću osobe s invaliditetom. To treba mijenjati na sve moguće načine – pa je ovaj način kroz kulturu tako dobro došao.

I valjan rezultat koji se očekuje je u isticanju loga sponzora na materijalima projekta čime se još jednom potvrĎuje prisutnost društvene odgovornosti hrvatskih kompanija.

Opišite na koji će se naĉin izvršiti ocjenjivanje rezultata projekta

Prije svega to su kompetencije i iskustva izvoditelja i voditelja programa (priloţeni ţivotopisi iz kojih je to vidljivo) koji su jamstvo pozitivnih rezultata projekta.

Navodimo izvoditelje:
Zvjezdana Bubnjar, knjiţevnica – voditeljica programa, inicijatorica i voditeljica projekta ”BITI DRUKČIJI” (ţivotopis u privitku);
Mr.sc. Mirjana Dobranović – kao osoba s invaliditetom s osobnim iskustvom i kao stručnjak za rad u zajednici sudjelovati će u kao supervizor u organizacijskim pripremama predstave (ţivotopis u privitku);
Dr.sc. Mirela Vuković, dr.med. – stručna suradnica i mentorica na projektu ”BITI DRUKČIJI” zbog specifične stručne edukacije za izvoditelje o osobama s invaliditetom i temu invaliditeta;
Zineta Alibegić, novinar – stručna suradnica za medijsku promociju projekta i evaluaciju;
Ana Milić, prof. – umirovljena učiteljica osnovne škola Večeslav Holjevac, zaduţena za kontakte sa školama i provedbu Plana organizacijskih aktivnosti;
Sven Jakir – diplomirani glumac, izvoditelj predstave;
Dino Škare – diplomirani glumac, izvoditelj predstave;
Saša Bubnjar – autor teksta predstave ‘’Biti drukčiji’’
Mario Kovaĉ – redatelj
Nenad Borgudan – dizajner vizuala 9
Maria Tomić Prainer, psiholog i dipl.soc. radnica, stručna suradnica Udruge za promicanje istih mogućnosti i sama osoba s invaliditetom vezana uz kolica – izraditi će evaluacijske listiće za procjenu uspješnosti predstave.
Tatjana Budak, administrativna tajnica projekta koja je sudjelovala u nekoliko projekata Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) UPIM-a;
Ljubica Tandarić – računovotkinja projekta, koja je sudjelovala u velikom broju projekata i programa Udruge za promicanje istih mogućnosti i Hrvatskog savez udruga tjelesnih invalida;

Volonteri projekta ”BITI DRUKČIJI”: Petra Šarenić, Zlatana Perković, Zoran Drobac, Anita Cvanciger.

Evaluacija će biti i unutarnja i vanjska. Unutarnja – stalnim nadzorom nad tekstom predstave budući da je ovo edukativno kazalište i trajni projekt te zasigurno postoji potreba da se projekt usavrši. Vanjska – budući da je u provedbi projekta uključeno mnogo partnera koji su jednako zainteresirani za njegovu kvalitetnu provedbu procjena će redovno dolaziti od mladih gledatelja ali i pedagoga, nastavnika i profesora s kojima će se suraĎivati i koji će moći izvršiti procjenu.

Posebno bi se izradio anonimni evaluacijski listić za sve sudionike predstave a posebna bi se evaluacija radila s pedagozima, nastavnicima i profesorima s kojima bi se uspostavila suradnja. Rezultati evaluacije koristiti će se za unapreĎivanje projekta i širenje projekta na dodatne prateće sadrţaje i produkciju planiranog edukativnog programa o vaţnosti prihvaćanju ljudi koji su drukčiji a pri tome vodeći računa da je predstava namijenjena uzrastu od 11 do 16 godina.

Rezultati evaluacije koristiti će se za unapreĎivanje projekta i širenje projekta na dodatne prateće sadrţaje i produkciju planiranog edukativnog programa o vaţnosti vlastitog zdravlja. Dr.sc. Mirela Vuković dr.med. – stručna suradnica i mentor za tekst i educiranje glumaca, liječnica u Studentskom domu Cvjetno naselje i mentorica na projektu ”BITI DRUKČIJI” evaluacijom će se utvrditi da li se projekt izveo u skladu s planom i jesu li svi elementi projekta pozitivno pridonosili jedan drugome.

Postoje tiskani materijali udruga invalida u vidu male dţepne knjiţice Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom koja će se besplatno dijeliti korisnicima projekta i ostati trajno vlasništvo konzumenata predstave i biti svjedočanstvo djelovanja u društvu.

U Zagrebu, 13. svibnja 2010.
PREDSJEDNICA Kultura Nove PREDSJEDNICA UPIM-a
Zvjezdana Bubnjar, knjiţevnica Mr.med.sc. Mirjana Dobranović